teaser1logosyllogos

Ίδρυση Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου στην Αετοράχη

Ίδρυση Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου στην Αετοράχη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 126 /Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Σήμερα, Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αετοράχης σχετικά με το παραπάνω θέμα. Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και επομένως υπάρχει απαρτία.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αετοράχης, υλοποιώντας μια ιδέα που συζητείται εδώ και αρκετά χρόνια στους κόλπους του Συλλόγου, αποφασίζει την ίδρυση μουσείου με τίτλο «Λαογραφικό Μουσείο Αετοράχης» (στο εξής «Μουσείο»).

Έδρα του Μουσείου ορίζεται η Αετοράχη και χώρος εγκατάστασής του ορίζεται η αίθουσα διδασκάλιας του μη λειτουργούντος πλέον Δημοτικού Σχολείου Αετοράχης, η παραχώρηση της οποίας ζητήθηκε από το Δήμο Ελασσόνας.

Σκοποί του Μουσείου είναι:

1. Η περισυλλογή, καταγραφή, διατήρηση και έκθεση του ιστορικού - λαογραφικού υλικού και λαϊκής τέχνης που προέρχεται από τους κατοίκους της Αετοράχης από της εγκαταστάσεώς τους στο χωριό, καθώς και από τους προγόνους τους.

2.   Η  έρευνα, η μελέτη και η προβολή του, ώστε να είναι συγχρόνως κέντρο παιδείας και δημιουργίας, με παιδευτική αποστολή. Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αποσκοπούν  στην γνώση του λαϊκού πολιτισμού, τη  διατήρηση ζωντανής της ιστορικής μνήμης και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής  κληρονομιάς.

3. Η καταγραφή, διατήρηση και μελέτη του αρχειακού υλικού του Δημοτικού Σχολείου Αετοράχης.

Αντικείμενα προς έκθεση θεωρούνται όλα όσα αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα, την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό της κοινωνίας του χωριού.

Η διοίκηση και η διαχείριση του Μουσείου ασκείται από πενταμελή Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβούλιου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αετοράχης (ΠΣΑ) και η θητεία της είναι διετής.

Η λειτουργία της Επιτροπής αρχίζει από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου και λήγει με τη συμπλήρωση διετίας από τότε. Η Επιτροπή και μετά τη λήξη της θητείας ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα της για επείγοντα θέματα μέχρι την συγκρότηση της νέας Επιτροπής.

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αετοράχης. Μπορούν να παραιτηθούν όποτε επιθυμούν με γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτή την περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, με νεότερη απόφαση, αντικαθιστά το παραιτηθέν μέλος της Επιτροπής,

Από τα πέντε μέλη της Επιτροπής, τα δύο πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμοι κάτοικοι του χωριού Αετοράχη.

Την οικονομική διαχείριση του Μουσείου εκτελεί η Επιτροπή, η οποία ορίζει και τον αρμόδιο για τα οικονομικά της (ταμίας). Ο ταμίας της Επιτροπής διατηρεί Δελτίο αποδείξεων και Δελτίο πληρωμών (φυλλομετρημένα) καθώς και βιβλίο Εσόδων-Εξόδων. Ο οικονομικός έλεγχος του Μουσείου εναπόκειται στον ταμία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αετοράχης.

Τα Μέλη της Επιτροπής, υπό την επίβλεψη του Δ.Σ. του Συλλόγου, οφείλουν να τηρούν:

1. Βιβλίο Καταγραφής των εκθεμάτων – αντικειμένων του Μουσείου.

Στο βιβλίο θα γράφονται με αύξοντα αριθμό ανά καρτέλα τα αντικείμενα που παραχωρούνται προς έκθεση στο Μουσείο. Σε κάθε καρτέλα σημειώνεται η περιγραφή, οι χρήσεις, η ιστορία του αντικειμένου, το ονοματεπώνυμο του δωρητή, το ονοματεπώνυμο του κατασκευαστή και η ημερομηνία παραχώρησης τους.

Ο δωρητής θα συμπληρώνει και θα υπογράφει το σχετικό έντυπο παράδοσης, το οποίο θα συνυπογράφει η Επιτροπή του Μουσείου, η οποία μεριμνά για την συντήρηση και φροντίδα του αντικείμενου

Μπροστά από κάθε έκθεμα θα αναγράφεται ο δωρητής του, εφόσον το επιθυμεί.

2. Βιβλίο δωρητών στο οποίο θα αναγράφεται το χρηματικό ποσό ή η αντίστοιχη υλική προσφορά.

3. Ηλεκτρονικό βιβλίο καταχώρησης των αντικειμένων, με φωτογραφία του κάθε εκθέματος κατ’ αντίστοιχια με τον αύξονα αριθμό του βιβλίου καταγραφής εκθεμάτων.

Τα αντικείμενα εκτός εκθεμάτων θα καταγράφονται σε ειδίκο παράρτημα στο βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου.

Οι οικονομικοί πόροι του Μουσείου προέρχονται από:

1. Διάθεση ποσού από τα γενικά έσοδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αετοράχης.

2. Δωρεές

3. Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, τους Κοινοτικούς φορείς και διάφορους Οργανισμούς

4. Κάθε νόμιμη επαύξηση της περιουσίας του.

Διάλυση του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Αετοράχης είναι δυνατόν να αποφασισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αετοράχης. Σ’ αυτήν την περίπτωση η κυριότητα των αντικειμένων του Μουσείου περιέρχεται στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αετοράχης.

Το Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 112/16-7-2011

(τμήμα πρακτικού)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ

Βαμβακίδης Δ.Βασίλειος

Δημητριάδης Γ. Νικόλαος

Κινατίδης Χ. Λάζαρος

Κυριακίδης Ι. Δημήτριος

Συμεωνίδης Α. Θεόδωρος

aetoraxi 401 aetoraxi 402

απο τις εργασίες συντήρησης το 2011

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

     1982-2016

34 χρόνια στον πολιτισμό

     και την παράδοση

 


Νέο καταστατικό του ΠΣΑ


 Μουσικό Cd του Νίκου Δημητριάδη

       <<Τη ψής ιμ' τοξαρέας>>

Παραγωγή και διάθεση  απο τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αετοράχης. Υπάρχει δυνατότητα αποστολής με αντικαταβολή.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ

Αιμοδοσία

Γενεαλογικό δένδρο

Πολυμέσα Αετοράχη

Πολυμέσα Σύλλογος

Καταγωγή των κατοίκων της Αετοράχης

Ποντιακά τραγούδια

Σχετικές Σελίδες

Κυκλοφόρησε και πωλείτε το λέυκωμα << Την Πατρίδαμ΄εύρα>> απο το ταξίδι στον Πόντο και τα χωριά καταγωγής

aetoraxi 254

περιέχει και DVD με το οδιπορικό