teaser1logosyllogos

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ

«Στάθης Ουσταμπασίδης»

 

Επωνυμία – Έδρα – Έμβλημα

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Αετοράχης – Στάθης Ουσταμπασίδης». Έδρα του ορίζεται η Αετοράχη Ελασσόνας του νομού Λάρισας, ενώ τα γραφεία του βρίσκονται εντός του Πολιτιστικού Κέντρου Αετοράχης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αετοράχης «Στάθης Ουσταμπασίδης» θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας ως «Σύλλογος».

Άρθρο 2ο

Ο Σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός και μη κομματικός φορέας που στηρίζεται στην εθελοντική βάση συμμετοχής.

Άρθρο 3ο

Το έμβλημα του παραπάνω σωματείου απεικονίζει στο άνω μέρος την είσοδο του Πολιτιστικού Κέντρου Αετοράχης. Στη μέση φέρει την επωνυμία του και στο κάτω μέρος φέρει το μονοκέφαλο αετό του Πόντου, δεξιά αυτού τις διονυσιακές θεατρικές μάσκες και αριστερά αυτού ένα βιβλίο.

Άρθρο 4ο

Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Αετοράχης – Στάθης Ουσταμπασίδης». Στη μέση της σφραγίδας φέρει το έτος ιδρύσεώς του, δηλαδή 1982.

 

Σκοποί

Άρθρο 5ο

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α) Η ανύψωση του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων του χωριού Αετοράχη, των μελών και φίλων του Συλλόγου.

β) Η καλλιέργεια πνεύματος αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης, καθώς και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και φίλων του Συλλόγου και των κατοίκων του χωριού.

γ) Η συνειδητοποίηση μεταξύ των μελών του της κοινής ιστορικής και τοπικής καταγωγής τους και ότι αυτό συνεπάγεται ως ευθύνη, χρέος και αποστολή για τηνέρευνα, συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάδειξη των τοπικών λαογραφικών, ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων. Διατήρηση και διάδοση της ποντιακής ιδέας και παράδοσης.

δ) Η ανάδειξη της σημασίας του εθελοντισμού και η καλλιέργεια του εθελοντικού πνεύματος ιδιαίτερα μεταξύ των νέων σε ηλικιά μελών του Συλλόγου.

ε) Η διατήρηση των δεσμών των απανταχού Αετοραχιτών με τη γενέτειρα και τις παραδόσεις της.

στ) Η ανάδειξη των προβλημάτων της περιοχής (πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών κτλ.) και η προς τις αρμόδιες αρχές προώθηση της επίλυσής τους.

ζ) Η συλλογική προσπάθεια για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του χωριού και η κάθε φύσεως συμμετοχή και βοήθεια σε έργα εξωραϊσμού του χωριού.

 

Μέσα

Άρθρο 6ο

Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου είναι ενδεικτικά:

α) Η οργάνωση συζητήσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων σε θέματα επιμόρφωσης και πολιτισμού.

β) Η οργάνωση θεατρικών, μουσικών και χορευτικών παραστάσεων και εκθέσεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών, παραδοσιακών εορταστικών και άλλων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα εκδηλώσεων.

γ) Η λειτουργία τμήματος εκμάθησης παραδοσιακών χορών, μουσικού τμήματος, θεατρικού τμήματος και αθλητικών τμημάτων.

δ) Η λειτουργία Μουσείου για τη στέγαση, διαφύλαξη και προβολή κάθε λαογραφικού και ιστορικού υλικού ή στοιχείου που σχετίζεται με το χωριό.

ε) Η λειτουργία και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου του Συλλόγου.

στ) Η έκδοση και κυκλοφορία εφημερίδας, καθώς και άλλων εκδόσεων ιστορικού, πολιτιστικού και λαογραφικού περιεχομένου.

ζ) Η λειτουργία ηλεκτρονικού ιστότοπου και η προβολή του Συλλόγου σε διάφορους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

η) Η προσπάθεια καταγραφής του γενεαλογικού δέντρου όλων των απανταχού Αετοραχιτών.

θ) Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Ο Σύλλογος μπορεί να εγγράφεται ως μέλος σε αντίστοιχες ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες των παραπάνω φορέων.

ι) Η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Κεντρική και Κοινοτική Διοίκηση, τις Εκκλησιαστικές και λοιπές αρχές για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και την επίλυση των προβλημάτων του χωριού.

Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Άρθρο 7ο

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

α) Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτά τα ενήλικα άτομα που το επιθυμούν και κατοικούν ή κατάγονται ή έχουν σχέση με το χωριό Αετοράχη, καθώς και οι φίλοι του χωριού ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η αποδοχή του καταστατικού και των σκοπών του Συλλόγου. Με την αίτηση εγγραφής, το νέο μέλος καταβάλλει και τέλος εγγραφής, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ, και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, που ορίζεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ και δύναται να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Επίτιμα μέλη του Συλλόγου κηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  όσοι προσέφεραν εξαιρετικές ηθικές ή υλικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, δύνανται όμως να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο συμβουλευτικά.

Άρθρο 8ο

Το όριο ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι τα άτομα νεότερης ηλικίας δεν μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμβάλλουν στην πρόοδό του.

Άρθρο 9ο

Τα τακτικά μέλη έχουν μεταξύ τους ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα:

α) Να μετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Συλλόγου.

β) Να παίρνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων του Συλλόγου σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.

γ) Να εκλέγουν τα όργανα του Συλλόγου, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα, και να εκλέγονται στα όργανά του, με την ίδια επίσης προϋπόθεση.

δ) Να εκφράζονται ελεύθερα και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους και τα επιχειρήματά τους στα όργανα του Συλλόγου.

ε) Να λαμβάνουν έγγραφη γνώση όλων των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της Διοίκησης του Συλλόγου, του απολογισμού εσόδων και εξόδων και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση:

α) Να ενεργοποιούνται στις σύμφωνες με το καταστατικό επιδιώξεις του σωματείου.

β) Να καταβάλλουν τακτικά την ετήσια εισφορά τους.

γ) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού.

δ) Να μην καταστρατηγούν τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου.

 

Πειθαρχικές Κυρώσεις Μελών

Άρθρο 10ο

Μέλος που η δραστηριότητά του στρέφεται εναντίον των σκοπών του Συλλόγου και των συμφερόντων του ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης αυτού, του επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:


α) Γραπτή επίπληξη.

β) Προσωρινή αποβολή.

γ) Διαγραφή από μέλος του συλλόγου.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε μετά από προηγούμενη έγγραφη ή προφορική απολογία του διωκόμενου μέλους, α) από το Δ.Σ. του Συλλόγου, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους αυτού και με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του. Η απόφαση έχει προσωρινή ισχύ, γίνεται δε τελεσίδικη μετά την επικύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο να φέρει το θέμα της επικύρωσης της ποινής στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, που πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την επιβολή της ποινής, διαφορετικά η επιβληθείσα ποινή είναι άκυρη. β) από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να κοινοποιείται η πρόταση στο υπό κατηγορία μέλος πριν από πέντε (5) μέρες από τη συζήτηση αυτής για να απολογηθεί.

Άρθρο 11ο

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από το Σύλλογο ελεύθερα αφού το ζητήσουν εγγράφως. Η αποχώρηση πρέπει να συζητηθεί τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού και αναγγέλλεται στη Γενική Συνέλευση.

Πόροι του Συλλόγου

Άρθρο 12ο

Πόροι του συλλόγου είναι:

α) Οι συνδρομές των μελών και τα τέλη εγγραφής μελών.

β) Οι προαιρετικές εισφορές και ενισχύσεις μελών και φίλων.

γ)  Οι εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου, εκδρομές, εκθέσεις, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρους κτλ.

δ) Τα έσοδα από εκδόσεις πολιτιστικού, λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου (πχ. ημερολόγια, λευκώματα, εφημερίδες) και πωλήσεις αναμνηστικών αντικειμένων.

ε) Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες που δεν είναι αντίθετες με τις αρχές και το σκοπό του Συλλόγου.

στ) Η συμμετοχή σε κοινοτικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα ή άλλα κρατικών φορέων και νομικών προσώπων.

ζ) Κάθε νόμιμη επαύξηση της περιουσίας του Συλλόγου.

 

Διοίκηση του Συλλόγου

Άρθρο 13ο

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5) συμβούλιο που εκλέγεται για δύο (2) χρόνια και αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και ένα Σύμβουλο. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ορίσει τρία μέλη του Συλλόγου ως εκπροσώπους του στις περιοχές Βόρειας και Νότιας Ελλάδας και στην Αυστραλία, όπου διαμένουν πολλά μέλη του Συλλόγου. Τα μέλη αυτά εκπροσωπούν το Δ.Σ. και ενεργούν για λογαριασμό του για συγκεκριμένα θέματα που προκύπτουν στις περιφέρειές τους. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι όπως και του Δ.Σ. δύο (2) ετών.

Άρθρο 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όσες φορές υπάρχει ανάγκη. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να πραγματοποιούνται και με τη μορφή τηλεδιάσκεψης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρός του. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις καλείται σε έγγραφη απολογία. Αν δεν απολογηθεί ή η απολογία του θεωρηθεί ανεπαρκής, τότε θεωρείται παραιτημένος από το Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή καλείται το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Αν εξαντληθούν όλα τα αναπληρωματικά μέλη, καλείται η Γενική Συνέλευση να βγάλει αντικαταστάτη.

Άρθρο 15ο

Το Δ.Σ. διοικεί, συντονίζει και κατευθύνει τη δράση του Συλλόγου, διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία αυτού και γενικά παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Το Δ.Σ. προετοιμάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, συγκαλεί αυτές και εκτελεί τις αποφάσεις τους. Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τη λειτουργία του Συλλόγου. Κατά τη λήξη της θητείας του συντάσσει γραπτό απολογισμό του έργου του και παρουσιάζεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης για λογοδοσία. Για τη βοήθεια του όλου έργου το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει υπεύθυνους για κάποιες δραστηριότητες, τους οποίους κατευθύνει, ευθυνόμενο για τη δραστηριότητά τους.

Άρθρο 16ο

Τα αξιώματα του Δ.Σ. είναι τιμητικά και τα μέλη του δεν δικαιούνται αντιμισθίες ή αμοιβές για τις υπηρεσίες τους προς το Σύλλογο. Δικαιούνται όμως έξοδα για μετακινήσεις ή άλλες δαπάνες, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ.

 

Επιτροπές και Ομάδες Εργασίες

Άρθρο 17ο

Οι ομάδες και επιτροπές εργασίας συγκροτούνται και λειτουργούν με ευθύνη του Δ.Σ. για ειδικές εργασίες ή δραστηριότητες του σωματείου. Φροντίζουν για την υλοποίηση των σκοπών του σωματείου και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση σχέδια και προγράμματα για έγκριση. Ο αριθμός των ομάδων και ο τρόπος λειτουργίας τους καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Οι ομάδες εργασίας συνεδριάζουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα, τη συχνότητα τον οποίων καθορίζουνε τα ίδια μέλη των ομάδων.

Τήρηση βιβλίων

Άρθρο 18ο

Το Δ.Σ. οφείλει να διατηρεί και να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

α) Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Κινητής και ακίνητης περιουσίας.

δ) Εσόδων - Εξόδων (Ταμείου).

ε) Εκδηλώσεων.

στ) Ευρετηρίου - Μητρώου Μελών.

ζ) Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής Δ.Σ.

η) Πρωτόκολλο Εισερχομένων - Εξερχόμενων εγγράφων.

Καθήκοντα Προέδρου

Άρθρο 19ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:

α) Εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής Αρχής, νομικού ή φυσικού προσώπου.

β) Συνυπογράφει με το Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συλλόγου, εντάλματα πληρωμών και εντολές προς τις τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου.

γ) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης και καταρτίζει σε συνεργασία με τον Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξή τους.

δ) Προεδρεύει στο Δ.Σ. και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για λογαριασμό του.

ε) Προεδρέυει στις Γενικές Συνελεύσεις όταν αυτές δεν είναι εκλογικές.

στ) Έχει τη γενική επιμέλεια και επίβλεψη για την εφαρμογή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Άρθρο 20ο

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και αντικαθιστά τον Πρόεδρο, με όλες τις αρμοδιότητές του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και γενικότερα συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου.

Καθήκοντα Γραμματέα

Άρθρο 21ο

Ο Γραμματέας:

α) Τηρεί όλα τα βιβλία (εκτός από αυτό των Εσόδων – Εξόδων) και το αρχείο του Συλλόγου και φυλάσσει τη σφραγίδα του.

β) Αναλαμβάνει την αλληλογραφία του Συλλόγου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα.

γ)  Μεριμνά για την σύνταξη κειμένων και δελτίων τύπου για λογαριασμό του Συλλόγου, καθώς και για την ορθή προβολή του έργου και των δραστηριοτήτων του σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

δ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.

ε) Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο και φροντίζει για την κανονική σύγκληση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ. που αυτός θα υποδείξει.

Καθήκοντα Ταμία

Άρθρο 22ο

Ο Ταμίας:

α) Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

β) Εισπράττει τις εισφορές των μελών και κάθε άλλο έσοδο, υπογράφοντας τη σχετική απόδειξη.

γ) Τηρεί το βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και κάνει τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων.

δ) Κρατάει κατάλογο τακτοποιημένων ταμειακά μελών και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση.

ε) Ενημερώνει σε κάθε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. για την κατάσταση του ταμείου και συντάσσει στο τέλος της θητείας του απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων.

στ) Κρατάει στα χέρια του ποσό μέχρι 400 ευρώ, το δε υπόλοιπο καταθέτει στο όνομα του Συλλόγου σε τράπεζα. Κάθε ανάληψη γίνεται από αυτόν με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

ζ) Είναι υπεύθυνος για την υποβολή της φορολογική δήλωσης του Συλλόγου όπως ορίζει ο νόμος.

Η εν γένει οικονομική διαχείριση ελέγχεται από τριμελή εξελεγκτική επιτροπή εκλεγόμενη από τη Γενική Συνέλευση.

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 23ο

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που τον αφορά, ενώ οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη είτε είναι παρόντα και διαφώνησαν κατά τη λήψη, είτε απόντα. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε Πάσχα στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού ή σε όποιο άλλο κτίριο ορίσει το Δ.Σ. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται:

α) από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν αυτό κρίνει σκόπιμο,

β) με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 1/5 των μελών του Συλλόγου,

γ) με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας.

Τα μέλη που επιθυμούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλουν γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. με τα θέματα που πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) μέρες. Τα μέλη ειδοποιούνται με γραπτή γενική ή ατομική πρόσκληση που γράφει υποχρεωτικά τα θέματα, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από το Δ.Σ., μπορούν όμως είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη να προτείνουν νέα θέματα και την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην ημερησία διάταξη είναι άκυρη. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Το Δ.Σ. υποχρεούται να βάλει ονομαστικό πίνακα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών στα γραφεία του συλλόγου και στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της, διευθύνει τη διαδικασία με τη σειρά των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, καταρτίζει τον κατάλογο των ομιλητών, δίνει τον λόγο στα μέλη ή τον αφαιρεί αν είναι εκτός θέματος και αποβάλλει κάθε παρεκτρεπόμενο, καλεί δε τα μέλη να ψηφίσουν στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και γενικά έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., πλην των Γενικών Συνελεύσεων για τις αρχαιρεσίες του συλλόγου, οπότε εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής εφορευτική επιτροπή για την διεξαγωγή των εκλογών του συλλόγου. Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης τηρεί τα πρακτικά, που τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το τρίτο μέλος του Προεδρείου, το οποίο βοηθά το Γραμματέα στο έργο του. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με ανάταση του χεριού. Έπειτα από αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστον μελών οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. Απαρτία Γενικής Συνέλευσης υπάρχει όταν είναι παρόντα τα 1/2 συν ένα από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Σε αντίθετη περίπτωση αναβάλλονται και πραγματοπιούνται εντός επτά (7) ημερών σε ημερομηνία που ορίζει η Γενική Συνέλευση οπότε υπάρχει απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

Άρθρο 25ο

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, λογοδοτεί το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα, διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ακολουθεί συζήτηση για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων και άλλα τυχόν ζητήματα της Ημερήσιας Διάταξης. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση είναι εκλογική εκτός των παραπάνω εγκρίνονται ή όχι τα πεπραγμένα και η διαχείριση της απερχόμενης Διοίκησης του Συλλόγου.

Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 26ο

Η τριμελής εξελεγκτική επιτροπή εκλέγεται για δύο χρόνια μαζί με το Δ.Σ. Έχει αρμοδιότητα τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών του συλλόγου. Δικαιούται να ελέγχει τα διαχειριστικά βιβλία και τους λογαριασμούς και υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. Η εξελεγκτική επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογές, εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής που διευθύνει τις εργασίες της.

Αρχαιρεσίες

Άρθρο 27ο

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικόυ Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται κάθε δεύτερο Πάσχα στο Πολιτιστικό Κέντρο Αετοράχης ή σε όποιο άλλο κτίριο ορίσει το Δ.Σ. Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών των δύο οργάνων διεξάγεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται δια βοής από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από μέλη του Συλλόγου που δεν είναι υποψήφια για κάποιο όργανο. Πριν από την ψηφοφορία η εφορευτική επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της.

Άρθρο 28ο

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά ή προφορικά πριν από τη Γενική Συνέλευση των εκλογών στην Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Οι εκλογές γίνονται για την ανάδειξη πέντε (5) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για το Δ.Σ. και τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κάθε μέλος μπορεί να βάλει πέντε (5) σταυρούς στο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εκλεγέντα μέλη θεωρούνται τα πέντε πρώτα που πλειοψήφησαν στις εκλογές. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Τα επόμενα κατά σειρά είναι επιλαχόντες και θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη. Κάθε μέλος του Δ.Σ. που θα αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη με τη σειρά των ψήφων που πήραν και αν ισοψηφούν δύο ή περισσότερα μέλη, η αναπλήρωση θα γίνεται με κλήρωση. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων γράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά.

Άρθρο 29ο

Η Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο, έχει τη συλλογική ευθύνη και την εποπτεία για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου. Ετοιμάζει βάσει των υποψηφιοτήτων έντυπα και ομοιόμορφα ψηφοδέλτια, τοποθετεί στο τραπέζι την κάλπη και τη σφραγίζει, αποφασίζει αμέσως για κάθε αμφισβητούμενη περίπτωση ή ένσταση που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ελέγχει τον κατάλογο των ψηφοφόρων όσον αφορά το δικαίωμα ή όχι αυτών να ψηφίσουν, καθώς επίσης και την κατάρτιση του ονομαστικού καταλόγου των ψηφισάντων. Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση της σταυροδοσίας ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς τους για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού. Το πρακτικό ανακήρυξης  των επιτυχόντων υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται ένα αντίγραφο στην απερχόμενη διοίκηση και ένα αντίγραφο στον πρώτο επιτυχόντα για το νέο Δ.Σ., προκειμένου να συγκαλέσει τα μέλη του νέου Δ.Σ. σε διαδικασία συγκρότησής τους σε σώμα.

Άρθρο 30ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές, μέσα σε επτά (7) μέρες από τις εκλογές, συγκαλείται με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου για συγκρότηση σε σώμα. Με μυστική ψηφοφορία οι πέντε πρώτοι σύμβουλοι εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και το Σύμβουλο. Την ίδια μέρα το παλιό Δ.Σ. οφείλει να παραδώσει τη διοίκηση του Συλλόγου στο νέο Δ.Σ. μαζί και το αρχείο, τη σφραγίδα και τη λοιπή περιουσία, αφού συνταχθεί γι’ αυτό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που θα υπογράφεται από το παλαιό και το νέο Δ.Σ.

Τροποποίηση Καταστατικού και Διάλυση Συλλόγου

Άρθρο 31ο

Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του συλλόγου απαιτείται η παρουσία του 1/2 συν ένα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, η δε σχετική απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου, η περιουσία του περιέχεται στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Αετοράχης και δεν διανέμεται σε καμιά περίπτωση μεταξύ των μελών του.

 

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 32ο

Κάθε ζήτημα που δεν καλύπτεται από το παρόν Καταστατικό, αντιμετωπίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. που υπόκεινται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ τηρούνται παράλληλα οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα σχετικά με τα Σωματεία.

Άρθρο 33ο

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του από τα  μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου της 24ης Απριλίου 2011. Το καταστατικό θα υποβληθεί προς έγκριση νομίμως στο Πρωτοδικείο Λάρισας.

Το παραπάνω καταστατικό εγκρίθηκε με την 786/2011 απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Λάρισας.

Λάρισα 10/11/2011

Ο Πρωτοδίκης

Κων/νος Χαρίσης

Η τροποποίηση του καταστατικού του ως άνω σωματείου καταχωρήθηκε στο βιβλίο των σωματείων του πρωτοδικείου Λάρισας με τον αριθμό μητρώου 980/1982

Λάρισα 4/1/2012

Η Γραμματέας

Αρμενοπούλου Ευσεβία